الف) مشخصات فردی

نام خانوادگی: ­ولیقلی­زاده

نام پدر: محمد

نام: علی

تاریخ تولد: 3/5/1360

محل تولد: مرند

 

ب) سوابق تحصیلی

دکتری: پذیرش در دوره دکتری جغرافیای سیاسی سال 1387 دانشگاه تربیت مدرس با عنوان برگزیده علمی گروه. معدل بدون احتساب نمره رساله 17/63.

کارشناسی ارشد: جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران- رتبه اول دوره با معدل 18/14.

قبولی در آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی در سال 1384 با کسب رتبه اول کشوری.

کارشناسی: دانشگاه تربیت معلم تهران - فارغ التحصیل تیرماه 1383، معدل 16/16.

دیپلم: پیش­دانشگاهی شهید بهشتی شهرستان مرند - فارغ التحصیل خرداد 1379، معدل 19.

آدرس تماس       agholizadeh24@gmail.com


ج) سوابق پژوهشی

عنوان تألیفات، ترجمه کتاب و طرح­های پژوهشی

تألیف تحت عنوان «مبانی جغرافیایی- سیاسی مکان­گزینی پایتخت­ها در ایران». انتشارات پاپلی، 1390.

طرح پژوهشی تحت عنوان «بررسی و مطالعه جایگاه و مزیت اقتصادی ایران برای کشورهای CIS و نیازهای عمده آن». کارفرما: سازمان منطقه آزاد تجاری- اقتصادی ارس. مجری طرح.

پایان­نامة کارشناسی ارشد: «تبیین عوامل مکان­گزینی پایتخت­ها در ایران». (به راهنمایی سرکار خانم دکتر زهرا احمدی­پور و با مشاوره آقای دکتر محمدرضا حافظ­نیا).

رساله دکتری (الگویابی بحران­های ژئوپلیتیکی (مورد: بحران منطقه­ای قره­باغ).

گزارش راهبردی تحت عنوان «استقرار سپر موشکی ناتو در خاک ترکیه و پیامدهای ژئوپلیتیکی آن»، برای مرکز مطالعات راهبردی، چاپ بهار 1390.

گزارش راهبردی تحت عنوان «بنیان­های ژئوپلیتیکی مناسبات رو به توسعه ترکیه با عراق»، مرکز مطالعات راهبردی.

گزارش راهبردی تحت عنوان «آسیب‌شناسی مناسبات اخیر ایران و جمهوری آذربایجان»، مؤسسه ابرار معاصر تهران.


عنوان مقالات ارسال شده به مجلات و کنگره­ها

الف) مقالات لاتین

1) The Nagorno-Karabakh Conflict in the Context of Azerbaijan’s Relations with the US, Geopolitica-Anul X nr. 46 (2/2012).

ب) مقالات علمی- پژوهشی:

1) بررسی و تحلیل نقش جمعیت در وزن ژئوپلیتیکی ایران. با همکاری دکتر محمدرضا حافظ­نیا و دکتر زهرا احمدی­پور. پذیرفته شده در مجله علمی- پژوهشی «مدرس علوم انسانی- دانشگاه تربیت مدرس»، چاپ شده، ش 60.

2) دولت صفوی و هویت ایرانی. با همکاری دکتر محمدرضا حافظ­نیا. چاپ شده در  شماره 32 مجله علمی - پژوهشی «مطالعات ملی- مؤسسه مطالعات ملی- تهران».

3) تبیین عوامل مؤثر در مکان­گزینی پایتخت­ها در ایران باستان )با اشاره به تأثیرات آن در تکوین هویت ایرانی(. با همکاری دکتر زهرا احمدی­پور و دکتر محمدرضا حافظ­نیا. مجله علمی - پژوهشی «مطالعات ملی- مؤسسه مطالعات ملی- تهران». چاپ شده- ش 39.

4) بررسی و تحلیل عوامل اصلی جابجایی پایتخت­ها(با تأکید بر انتخاب آنکارا به­عنوان پایتخت ترکیه). با همکاری دکتر زهرا احمدی­پور، مجله علمی- پژوهشی جغرافیا- انجمن جغرافیایی ایران- تهران. چاپ شده در ش 22.

5) بررسی و تحلیل جایگاه ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی ایران برای کشورهای CIS. مجله علمی- پژوهشی «ژئوپلیتیک- تهران». چاپ شده در ش 13.

6) تبیین عوامل مؤثر در مکان­گزینی پایتخت­ها در ایران. با همکاری دکتر زهرا احمدی­پور. چاپ شده در ش 8 مجله علمی- پژوهشی «ژئوپلیتیک- انجمن ژئوپلیتیک ایران- تهران».

7) بررسی و تحلیل روابط تجاری- اقتصادی ایران با کشورهای CIS از دید ژئواکونومیکی. با همکاری دکتر حسن کامران، مجله علمی- پژوهشی جغرافیا- انجمن جغرافیایی ایران- تهران. چاپ شده در ش 23.

8) نگرشی ژئوپلیتیکی- ژئواکونومیکی بر منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس. مجله علمی- پژوهشی «ژئوپلیتیک- انجمن ژئوپلیتیک ایران». چاپ شده در شماره 18 مجله ژئوپلیتیک.

9) بررسی و تحلیل نقش خزر در معادلات ژئوپلیتیکی منطقه­ای و جهانی. با همکاری دکتر زهرا احمدی­پور و دکتر حسن کامران، مجله علمی- پژوهشی جغرافیا- انجمن جغرافیایی ایران- تهران. چاپ شده در شماره 27.

10) بررسی و تحلیل نقش تهران به­عنوان مرکز قدرت در ایران. با همکاری دکتر زهرا احمدی­پور، مجله علمی- پژوهشی «جغرافیا و برنامه­ریزی». چاپ شده در شماه بهار 90.

11) بررسی و تحلیل پیامدهای ژئوپلیتیک عادی­سازی روابط ترکیه- ارمنستان. شماره 26 فصلنامه علمی- پژوهشی ژئوپلیتیک.

12) اهمیت استراتژیک پل خلیج فارس در توسعه ژئواکونومیکی منطقه آزاد قشم.  پذیرفته شده برای چاپ در یکی از شماره های آتی فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش های جغرافیای انسانی دانشگاه تهران.

13) بررسی و تحلیل راهبردی بنیان­های جغرافیایی بحران­های ژئوپلیتیکی (با تأکید بر بحران ژئوپلیتیکی قره­باغ)، پذیرفته شده برای چاپ در شماره آتی فصلنامه علمی پژوهشی سیاست دفاعی.

 

ج) مقالات علمی­ ترویجی و همایشی:

1) بررسی و تحلیل استراتژی پیامبر اکرم (ص) در تحقق حکومت اسلامی. با همکاری دکتر رضا حسین­پور پویان، انتخاب به­عنوان مقاله برتر در همایش پیامبر نگین آفرینش در دی ماه 1385 در شهرساری. 

2) تحلیل GIS جغرافیای شهیدان جنگ و دفاع مقدس. با همکاری دکتر رضا حسین­پور پویان، انتخاب به عنوان مقاله برتر در همایش فرهنگ ایثار و شهادت در آذر ماه 1385 در شهر شیراز.

3) بررسی و تحلیل زیرساخت­های امنیتی در مناطق مرزی ایران. با همکاری محسن جانپرور. «چاپ شده در مجموعه مقالات همایش امنیت و مرز». ارومیه 1387.

4) بررسی تأثیرات عادی­سازی روابط ترکیه - ارمنستان بر روابط آذربایجان با ترکیه. چاپ شده در ش 71 فطلنامه علمی- ترویجی مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز.

5) اهمیت اقتصادی جمهوری آذربایجان در چشم­انداز توسعه منطقه آزاد ارس، فطلنامه علمی- ترویجی مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، چاپ شده در شماه 73.

6) بررسی و تحلیل روابط جدید ترکیه- اسرائیل از دید ژئوپلیتیک، فصلنامه مطالعات منطقه­ای، در شماه بهار 90.

7) بررسی و تحلیل نقش آب به­عنوان یک ابزار سیاسی در منازعه فلسطین- اسرائیل، فصلنامه علمی- ترویجی سیاست خارجی، تابستان 1390.

8) نگاه اجمالی به همگرایی­های جدید در اوراسیای مرکزی و چالش­های احتمالی جمهوری اسلامی ایران، چاپ شده در ش 76 فطلنامه علمی- ترویجی مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز.

9) بهار عربی و دورنمای وزن ژئوپلیتیکی ترکیه در منطقه، پذیرفته شده برای همایش تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا، مرکز تحقیقات استراتژیک.

 

د) مقالات علمی-­ تحلیلی:

1) منطقه آزاد ارس از نگاه واقعیت­های ژئوپلیتیکی- ژئواکونومیکی منطقه، سایت دبیرخانه مناطق آزاد

2) مناطق آزاد ترکیه غنیمت بزرگ ژئواکونومیک برای منطقه آزاد ارس، سایت دبیرخانه مناطق آزاد.

3) تحلیلی بر اهمیت استراتژیک پل خلیج فارس، سایت دبیرخانه مناطق آزاد.

4) میانجی­گری روسیه در مناقشه قره­باغ: ژئوپلیتیک صلح یا تقلا برای حفظ نفوذ؟، سایت مرکز مطالعات و تحقیقات بین­المللی ابرار معاصر تهران

5) کدهای ژئوپلیتیکی و مناسبات اقتصادی ایران با قفقاز جنوبی، سایت ابرار معاصر تهران.

6) ریاست قزاقستان بر سازمان کنفرانس اسلامی و اهمیت آن، سایت ابرار معاصر تهران.

7) دورنمای جدید همکاری­ها در جهان اسلام: کانون قدرت نوظهور، سایت ابرار معاصر تهران.

8) خط لوله تاپی: مزیت­های ژئواکونومیک منطقه­ای یا تلاش­های سیاسی برای انزوای ایران؟، سایت ابرار معاصر تهران.

9) چالش­های مهم دولت فلسطین در راه استقلال، سایت ابرار معاصر تهران.

10) تونس در آستانه اولین انتخابات بعد از تحولات: دورنما و پیش­بینی­ها، سایت ابرار معاصر تهران.

11) چالش­های ژئوپلیتیکی- امنیتی استقرا سپر موشکی ناتو در ترکیه برای ایران، سایت ابرار معاصر تهران.

12) دور جدید مناسبات آنکارا- باکو در غفلت ژئوپلیتیکی ایران ، سایت ابرار معاصر تهران.

13) تأثیر میانجی­گری روسیه در بحران قره­باغ بر منافع ملی ایران، دوماه­نامه ایراس، ش 33 سال 1390.

14) بازگشت مجدد پوتین: فرصت­ها و چالش­های ایران، سایت ابرار معاصر تهران.

15) نخستین اجلاس شورای همکاری کشورهای ترک زبان (فرصت­های منطقه­ای و چالش­های ایران)، سایت ابرار معاصر تهران.

16) اجلاس استانبول: نشستی متفاوت به سوی تعاملات منطقه ای، سایت ابرار معاصر تهران. 

17) یونسکو: گام نخست فلسطین برای عبور از انزوای ژئوپلیتیکی، سایت ابرار معاصر تهران. 

18) اجلاس استانبول درباره افغانستان و موقعیت جغرافیایی- سیاسی ترکیه، سایت مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه. 

19) تهدید ایران تاکتیک: هدف اصلی کیش و مات سوریه، سایت ابرار معاصر تهران. 

20) چالش های جغرافیایی- سیاسی حمله احتمالی به ایران، سایت مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه. 

21) خبر توقف در روابط تجاری ایران با امارات: ریسک در مناسبات راهبردی، سایت ابرار معاصر تهران. 

22) نزاع ژئوپلیتیک در عمق تاریخ: بحران در مناسبات آنکارا - پاریس، سایت ابرار معاصر تهران. 

23) دیاسپورای ارمنی و تنش در مناسبات پاریس- آنکارا، سایت مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه. 

24) تحلیل نقش‌آفرینی ترک‌ها در بازار تجاری ـ اقتصادی عراق در قیاس با ایران، سایت ابرار معاصر تهران. 

25) برزخ ژئوپلتیکی هرمز در بستر تنش‌های سیاسی تهران - واشنگتن،‌ کتابخانه دیجیتالی دید

26) آرایش جنگی ژئواکونومیک: استراتژی جهانی واشنگتن در مقابل ایران، سایت ابرار معاصر تهران. 

27) جمهوری آذربایجان: دروازه استراتژیکی ایران در مسیر بازارهای سی.آی.اس، سایت ابرار معاصر تهران. 

28) جمهوری آذربایجان: یگانه مکمل ژئواکونومیک منطقه آزاد ارس، سایت دبیرخانه مناطق آزاد.

29) مناسبات اخیر ایران ـ جمهوری آذربایجان در بستر چالش‌های سیاسی، سایت ابرار معاصر تهران.

30) ترکها در برزخ جنگ ژئواکونومیک واشینگتن در مقابل ایران، سایت مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه. 

31) راهبردهایی برای نقش آفرینی موفق ایران در رقابت با ترکها در عراق، ابرار معاصر تهران

32) ترکها در برزخ جنگ ژئواکونومیک واشینگتن در مقابل ایران، سایت مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه. 

33) نشست نخجوان و دورنمای همکاری های سه جانبه آذربایجان - ایران - ترکیه، سایت مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه. 

34) ریشه های ژئوپلیتیکی تنش اخیر در روابط ایران - جمهوری آذربایجان، سایت مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه. 

35) تبعات ژئوپلیتیکی استقلال احتمالی اقلیم کردستان عراق، ابرار معاصر تهران

36آتش روی گسل‌های قره‌باغ همزمان با حضور کلینتون در قفقاز جنوبی، ابرار معاصر تهران

37) ایران و همکاری‌های سیاسی - امنیتی آذربایجان - اسرائیل، سایت مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه. 

38) تحلیلی بر مناسبات 20 ساله ترکیه و قزاقستان، ایراس

39) سفر اردوغان به روسیه و رایزنی درباره بحران سیاسی سوریه، ایراس 

40) یوروویژن و زخم‌های ژئوپلتیکی در محور مناسبات ایران- جمهوری اذربایجان، کتابخانه دیجیتالی دید

41) اکو فرصتی برای بهبود روابط میان ایران و آذربایجان، ایراس

 

1) TAPI Pipeline: A Regional Geo-economic Advantage or Political Effort to Isolate Iran? http://www.iranreview.org

2) Implications of Kazakhstan’s OIC Presidency. http://www.iranreview.org

3) Outlook for New Cooperation in the Muslim World: An Emerging Power. http://www.iranreview.org

4) Iran & NATO Missile Shield in Turkey. http://www.iranreview.org

5) Putin’s Return to Power: Opportunities & Challenges for Iran. http://www.iranreview.org

6) Iran Threat Is a Tactic: Main Goal Is to Checkmate Syria. http://www.iranreview.org

7) UNESCO: Palestine’s First Step towards Breaking Out of Geopolitical Isolation. http://www.tisri.org

8) Geographic-political Challenges of the West's Military Assault. http://us-closeup.com

9) Geo-economic War Alignment: Washington’s Global Strategy against Iran. http://www.tisri.org

10) The Fire beneath Karabakh’s Fault Lines, http://www.iranreview.org

 

و) سابقه همکاری با مراکز پژوهشی و انجمن­های علمی

پژوهشگر پاره وقت مرکز مطالعات راهبردی

پژوهشگر موسسه مطالعات و تحقیقات بین­المللی ابرار معاصر تهران

پژوهشگر مهمان مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه

http://en.merc.ir/Fellows/VisitingFellows/AliValigholizadeh.aspx

عضو پیوسته انجمن ژئوپلیتیک ایران

عضو انجمن جغرافیایی ایران

همکاری در برنامه تنظیم مجدد سرفصل دروس رشته جغرافیا در کمیته برنامه­ریزی جغرافیا در وزارت علوم (1387)

 

هـ) سوابق آموزشی

تدریس دروس «مبانی جغرافیای سیاسی» و «جغرافیای سیاسی ایران» در دانشگاه پیام­نور ارومیه برای ترم دوم سال تحصیلی 89- 90.

 

ی) آشنایی به زبان­های

فارسی، انگلیسی، ترکی استانبولی و عربی