چکیده

منطقه آزاد ارس در شمال غرب ایران در مجاورت قفقاز جنوبی واقع شده است. این منطقه آزاد در راستای رسالت خود، جمهوری آذربایجان را به­عنوان یکی از کشورهای هدف برگزیده است. حتی، از جمهوری آذربایجان به­عنوان مهترین کشور هدف منطقه آزاد ارس یاد می­شود. در حقیقت، با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، در بین کشورهای قفقاز جنوبی، واقعیت­های ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان من­جمله: همسایگی آن با ایران، اشتراکات عمیق فرهنگی و تاریخی آن با ایران، وابستگی و تعلقات فضایی- جغرافیایی بین دو کشور، جایگاه ویژه آذربایجان در منطقه به­عنوان دومین کشور با اکثریت جمعیت شیعه، پتانسیل نسبتاً بالای اقتصاد پویا و نوظهور آذربایجان، ماهیت کیفی و کمی حاکم بر روابط تجاری ایران با جمهوری آذربایجان و در کل اهمیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک این جمهوری در منطقه باعث شده که این جمهوری در چشم­انداز توسعه منطقه آزاد ارس از اهمیت اقتصادی ویژه­ای برخوردار برخوردار باشد. بنابراین، هدف اصلی مقاله تبیین اهمیت اقتصادی جمهوری آذربایجان در چشم­انداز توسعه منطقه آزاد ارس می­باشد.

واژگان کلیدی: جمهوری آذربایجان، ارس، اقتصاد، منطقه آزاد.

اسامی نویسندگان به ترتیب: علی ولیقلی­زاده


این مقاله در فصلنامه علمی- ترویجی مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز متعلق به دفتر مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه ایران به چاپ رسیده است. جهت دسترسی به اصل مقاله می توانید به شماره 73 (بهار 90) مراجعه نمایید.