اهمیت اقتصادی آذربایجان در چشم انداز توسعه منطقه آزاد ارس

این مقاله در فصلنامه علمی- ترویجی مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز متعلق به دفتر مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه ایران به چاپ رسیده است. جهت دسترسی به اصل مقاله می توانید به شماره 73 (بهار 90) مراجعه نمایید.

/ 0 نظر / 27 بازدید