تبیین عوامل مؤثر در مکان گزینی پایتخت ها در ایران باستان

این مقاله در فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات ملی به چاپ رسیده است. جهت دسترسی به اصل مقاله می توانید به شماره 39 (پاییز 88) این فصلنامه مراجعه نمایید.

/ 0 نظر / 32 بازدید