# مناطق_آزاد

مناطق آزاد ترکیه غنیمت بزرگ ژئواکونومیک برای منطقه آزاد ارس

علی ولیقلی‌زاده، پژوهشگر مسائل جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیکی مناطق آزاد، علی رغم گستره جغرافیایی محدود آنها، با توجه به فلسفه وجودی متمایز و ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 28 بازدید